Samooskrba s sončno energijo je proizvajanje lastne električne energije z mikro sončno elektrarno, ki je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo objekta in s katero pokrivamo lastno porabo električne energije. Namenjena je gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, največja navidezna moč, ki je lahko oddana v omrežje prek merilnega mesta, na katerega notranjo inštalacijo stavbe je priključena naprava za samooskrbo, je 80% priključne moči objekta. Podrobneje samooskrbo določa Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Sistem samooskrbe deluje po sistemu neto meritev. Gospodinjstvo postavi elektrarno, ki je namenjena pokrivanju lastnih potreb, viški in manjki pa se uravnavajo prek omrežja, ki deluje
kot neke vrste shranjevalnik energije, tako da ni motenj pri oskrbi z energijo. Ko domača sončna elektrarna proizvaja več energije, kot se je porabi (v obdobjih visoke osončenosti), viške oddaja v omrežje in obratno: ko sončna elektrarna ne proizvaja dovolj energije (v obdobjih nizke osončenosti), pa prejmete električno energijo iz omrežja. Pri tem se pri obračunu električne energije upošteva tista količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh), odčitano na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja, kar je konec koledarskega leta. Zato je načrtovanje velikosti elektrarne, ki bo čim bolj natančno ustrezala vašim potrebam po energiji ključno.